Udostępnienie informacji publicznej


INFORMACJA PUBLICZNA

 

A. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

I. Zasady dostępu do informacji publicznej

 

1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

2. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).

3. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych  wyborów.

4. Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust.2).

5. Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

1) organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

2) zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

3) polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

4) danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

5) majątku publicznym.

6. Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa umożliwia udostępnianie materiałów z tych posiedzeń.

7. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

 

II. Formy udostępniania informacji publicznej

 

1. Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

1) ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

3) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

III. Ograniczenia w dostępnie do informacji publicznej

 

1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

2. Informacje nie udostępnione w serwisie BIP można uzyskać na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

IV. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

1) wniosek w załączeniu

2) https://www.sekap.pl/pfe/pfe.seam?backtoken=IWsehy3i0oOjj36Rvzxf&cid=18014

 

V. Gdzie przesłać wniosek:

 

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Lubomia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lubomia, 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1,

2) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy - adres jak powyżej,

3) przesłać na numer faksem 32 4516 128 lub 32 4516 614 wewn. 21,

4) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lubomia@lubomia.pl ,

5) poprzez platformę e-usług publicznych.

VI. Opłaty

 

1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia wniesienia opłaty ustalonej przez urząd, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

INFORMACJA PUBLICZNA

 

B. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

I. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomia,

2) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomia (np. zamieszczona na stronie internetowej Urzędu),

3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej następuje z zachowaniem poniższych warunków:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

2) obowiązku dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

4) zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje określają odrębne przepisy.

3. W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

 

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

http://ugl.lubomia.finn.pl/res/serwisy/pliki/14355281?version=1.0

 

 

IV. Gdzie przesłać wniosek:

 

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Lubomia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lubomia, 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1,

2) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy - adres jak powyżej,

3) przesłać faksem na numer: 32 4516 128 lub 32 4516 614 wewn. 21,

4) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lubomia@lubomia.pl.

 

Informujemy także, iż adres elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Lubomia: lubomia@lubomia.pl jest JEDYNYM adresem właściwym do kontaktu z tut. Urzędem, bądź poprzez platformę e-usług publicznych.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  21‑10‑2015 10:14:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  21‑10‑2015 10:14:56
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2016 13:15:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie