Wójt Gminy


Alternatywny tekst z opisem obrazu.Pan r.pr. dr Czesław BUREK po raz pierwszy został wybrany Wójtem przez Radę Gminy dnia 15.12.2000 roku uchwałą Nr XXI/146/2000 z mocą obowiązującą od 03.01.2001 r. do końca kadencji 2002 r.

W pierwszych bezpośrednich wyborach, które odbyły się dnia 27.10.2002 r. ponownie został Wójtem na okres kadencji 2002 - 2006. W wyborach które się odbyły 12.11.2006 r. został Wójtem na kadencję 2006-2010. Natomiast w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został wybrany na kolejną kadencję 2010 - 2014, a także 2014 - 2018 oraz 2018 - 2023.


 

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób       podejmowania tych czynności,
4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
9. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11. Udzielanie upoważnień swojemu Zastępcy lub innym pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
13. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:01:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:01:47
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2018 07:58:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie