Sekretarz Gminy


Pan mgr Roman Bizoń na stanowisko sekretarza został zatrudniony od grudnia 2014 r.

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1.Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, za wyjątkiem czynności związanych z
   nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia.
2.Zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania Urzędu, a w szczególności nadzór nad przestrzeganiem  
   dyscypliny pracy w Urzędzie.
3.Dekretacja korespondencji przychodzącej.
4.Wykonywanie oraz  koordynowanie  zadań  związanych  z  wyborami, referendami oraz spisami 
   powszechnymi.
5.Wykonywanie innych obowiązków nałożonych zarządzeniami Wójta Gminy.
6.Spisywanie i przechowywanie testamentów.
7.Stwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności z oryginałem.
8.Nadzór nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
9.Wydawanie decyzji administracyjnych i podatkowych, za wyjątkiem decyzji w sprawie umorzeń, 
   odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty podatku i zaległości podatkowych.
10.Zatwierdzanie dokumentów finansowych, podpisywanie przelewów, czeków, dowodów wpłat
     związanych z bieżącą działalnością.
11.Podpisywanie korespondencji wychodzącej w zakresie spraw nie zastrzeżonych do właściwości
     Wójta.
12.Koordynacja opracowań planów strategicznych gminy.
13.Sprawowanie nadzoru nad Referatem Organizacyjnym

 

 

 

 

* Pan mgr Leszek BIZOŃ na stanowisko Sekretarza Gminy powołany został przez Radę Gminy Lubomia dnia 01.04.2007 r. Wcześniej pełnił funkcję Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa. Z dniem 1 stycznia 2009r. stosunek pracy na podstawie powołania uległ przekształceniu w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Po listopadowych wyborach samorządowych w kadencji 2014 – 2018 Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:17:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:17:14
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2015 10:04:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie